– besluttet på stiftende generalforsamling 2010

§1.
DanSMA har til formål at varetage professionsfaglige interesser i relation til undervisning af børn og voksne med særlige behov i matematik. Dette formål søges bl.a. nået ved

 • At planlægge og udføre arrangementer til vidensdeling såvel inden for forsknings, udviklings og praksisviden.
 • At opsamle og videreformidle resultater fra praksis og fra forsknings- og udviklingsarbejde
 • Deltage i den offentlige debat om relaterede problemstillinger i relation til børn og voksne med særlige behov i matematik.

§2.
Som medlemmer kan optages alle personer og institutioner, der i deres profession arbejder med området børn og voksne som har særlige behov for undervisning i matematik. Ekstraordinært kan andre optages med bestyrelsens godkendelse.

§3.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

3.1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i efterårssemestret. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne pr. post eller e-post.

3.2
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted. Bestyrelsen sender evt. indkomne forslag til foreningens medlemmer sammen med evt. forslag til kandidater en uge inden generalforsamlingen.

3.3
Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af revideret regnskab for foreningen til godkendelse – Regnskabsåret går fra 1/8 til 31/7.
 • Fastsættelse af kontingent herunder fremlæggelse af budget
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse (jf. §4)
 • Valg af revisor og revisor suppleant for et år
 • Eventuelt

3.4
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal. Simpel stemmeflertal er afgørende, dog kræves til gennemførelse af en vedtægtsændring, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmer herfor.

3.5
Ethvert medlem er valgbar til foreningens tillidsposter, dog må der foreligge skriftligt tilsagn, hvis det drejer sig om en ikke – tilstedeværende. Man er ikke forpligtet på at modtage genvalg.

3.6
Skriftlig afstemning skal finde sted, når der fremsættes ønske derom. Valg til bestyrelse sker dog altid ved skriftlig afstemning.

3.7
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når en fjerdedel af medlemmerne skriftligt stiller forslag herom. Indkaldelse med vedlagt dagsorden skal ske med to ugers varsel.

§4.
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der normalt vælges for toårige perioder. Der vælges for et år en bestyrelsessuppleant, en revisor og en revisorsuppleant.
4.1
Hvis et bestyrelsesmedlem går af i utide, indtræder suppleanten i resten af det afgående medlems valgperiode. Ved afgang i utide på en generalforsamling vælges et bestyrelsesmedlem for 1 år.

4.2
Valgprocedure

 • Kandidater til alle poster kan foreslås skriftligt til bestyrelsen før generalforsamlingen eller opstilles på generalforsamlingen. Såfremt blot et medlem ønsker det, skal opstillingen på generalforsamlingen ske skriftligt, hvor hvert medlem maksimalt kan foreslå et antal kandidater, der svarer til antallet af poster (inklusiv suppleanten), der er på valg.
 • Kandidater skal have lejlighed til at udtale sig, hvis de ønsker det.
 • Herefter afgives stemmer på de således opstillede kandidater, hvor hvert medlem må stemme på et antal kandidater højest svarende til antallet af poster (inklusiv suppleant), der er på valg.
 • Valget afgøres ved almindelig stemmeflertal. Hvis antal opstillede kandidater overstiger antal poster inklusiv suppleanten med mere end 2 foregår valget i to runder. Videre til anden runde går det antal som svarer til to mere end antal poster (inklusiv suppleant).Den blandt de ikke valgte kandidater med flest stemmer er valgt som suppleant.
 • I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

4.3
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

4.4
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

4.5
Formanden tegner foreningen.

4.6
Revisor og revisorsuppleant vælges jf. ovenstående procedure. Dog sker afstemning kun skriftligt, når der fremsættes ønske herom.

§5.
Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på en ordinær generalforsamling, og forslag herom skal være udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen.

5.1
Foreningens opløsning kræver vedtagelse med et flertal på mindst 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer.

5.2
I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om eventuelle pengemidlers anvendelse.